Regulamin 

Niniejsze punkty regulaminu określają zasady skorzystania z usług oferowanych przez firmę Pracownia Tekstów „17 Piętro” jako Wykonawcy oraz zobowiązania Zamawiającego. Zasady te mają zagwarantować pełne zrozumienie istoty współpracy i zapewnić jej właściwy przebieg.

§ 1 ZASADY OGÓLNE

 1. Firma Pracownia Tekstów „17 Piętro” wykonuje zamówienia w zakresie: tworzenia różnego rodzaju tekstów, przygotowywania i opracowywania narzędzi badawczych (w tym między innymi kwestionariuszy ankiety, wywiadu, obserwacji), opracowywania badań (ilościowych i jakościowych). Zajmuje się również przygotowywaniem autorskich opracowań naukowych (wzorcowych prac magisterskich, licencjackich i zaliczeniowych) w oparciu o wytyczne przekazane przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający akceptując warunki współpracy z firmą, przyjmuje do wiadomości, iż wykonane dzieło (wzorce opracowań naukowych, teksty literackie, materiały naukowe i inne stanowiące przedmiot zamówienia) musi być traktowany jako autorskie opracowanie na zadany przez Zamawiającego temat. Obejmuje ono kompleksowe przedstawienie konkretnych zagadnień, w oparciu o literaturę, netografię i inne potrzebne do wykonania dzieła materiały. Dostarczony w ten sposób Zamawiającemu materiał, stanowiący przedmiot zamówienia, powinien być traktowany jako materiał wyjściowy, stanowiący podstawę napisania własnej, samodzielnej pracy. Przygotowane materiały nie powinny być traktowane jako „gotowe prace”.
 3. Zamawiający godzi się również jedynie na wykorzystanie dostarczonego dzieła, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i Kodeksu karnego (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.).

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

 1. Zamawiający składa zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując je na adres firmy: kontakt@pracowniatekstow.com.pl. W mailu powinny się znaleźć wszystkie informacje dotyczące opracowania w tym między innymi: dotyczące tematu, rodzaju opracowania, terminu realizacji, oczekiwań odnośnie realizacji, objętości zamówienia lub inne, które Zamawiający uzna za stosowne.
 2. W oparciu o podesłane informacje Wykonawca dokonuje wyceny opracowania naukowego jak również określa harmonogram realizacji.
 3. Umowa zostaje zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą w momencie wysłania przez Zamawiającego na adres mailowy: kontakt@pracowniatekstow.com.pl wiadomości, z której treści wynika, że w pełni akceptuje ustalone między stronami warunki opierające się na postanowieniach niniejszego regulaminu, a także wszystkich ustaleniach poczynionych na drodze telefonicznej i mailowej.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do przesłania maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.
 5. Firma Pracownia Tekstów 17 Piętro zapewnia możliwość zawarcia umowy w formie pisemnej.

§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całość dzieła lub części w terminach ustalonych dla poszczególnych etapów, a wskazanych dokładnie w umowie (zawartej w formie pisemnej) lub na drodze korespondencji mailowej bądź telefonicznej, lub w innym wspólnie ustalonym terminie.
 2. Wykonawca przystąpi do realizacji całości lub każdego z etapów dzieła przystępuje po zaksięgowaniu wpłaty za ustalony etap dzieła, bądź po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu wpłaty przez Zamawiającego.
 3. Dokonanie kolejnej wpłaty uważane jest za równoznaczne z akceptacją wcześniej dostarczonych części opracowania.
 4. W sytuacji, kiedy po stronie Zamawiającego następuje zwłoka w zatwierdzeniu kolejnych części opracowania lub uregulowania wpłaty za wyznaczony etap, następuje automatyczne wstrzymanie realizacji dalszej części i wyznaczenie nowych terminów, zgodnie z którymi usługa może być kontynuowana.
 5. Wykonawca dostarczy opracowanie pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

§ 4 CENA

Całkowity koszt realizacji zamówienia jest uzależniony od:

 • rodzaju zamówienia objętości
 • objętości (ilości stron);
 • terminu;
 • zakresu

 i stanowi rezultat dokładnych i indywidualnych ustaleń.

Cena zawiera:

 • treść właściwą, bibliografię, spisy (tabele, rysunki, wykresy itp.),
 • edycję tekstu zgodnie ze standardowymi ustawieniami (format A4, ustawienia marginesów 2,5; interlinia 1,5, czcionka TNR 12, przypisy dolne TNR 10),
 • poprawki w tekście (tylko: merytoryczne i językowe).

Do terminu realizacji zamówienia nie są wliczane niedziele/dni świąteczne/ dni ustawowo wolne od pracy.

§ 5 TRYB ZGŁASZANIA UWAG

 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy nieodpłatnego wprowadzenia w zamówieniu zmian, modyfikacji lub uzupełnień, jeśli stanowią one błąd/błędy merytoryczny/ne lub językowy/we, w każdym czasie, w ciągu 45 dni od przekazania całości lub części dzieła, o ile nie są związane ze zmianą ustalonych wcześniej warunków zamówienia i dopisaniem nowego tekstu, od podstaw. Przyjmowane i uwzględniane są tylko uwagi wnoszone przez Zamawiającego.
 2. Po upływie terminu wskazanego w ust 1, wniesienie poprawek jest możliwe tylko na materiale podesłanym przez Zamawiającego, wyłącznie za dodatkową opłatą określoną przez strony, w ramach dodatkowego zamówienia.
 3. Termin wykonania poprawek zostaje ustalony pomiędzy stronami na drodze korespondencji mailowej bądź telefonicznej.
 4. Po upływie 45 dni od przyjęcia całości opracowania przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich posiadanych kopii.

§ 6 POUFNOŚĆ

 1. Wykonawca w zakresie realizacji zamówienia zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego, jak również nieprzekazywania osobom trzecim dokumentacji lub materiałów uzyskanych od Zamawiającego.
 2. Wszystkie dane gromadzone od klientów są wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, (OJ 119, 4.5.2017, p. 1-88), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z pomocy firmy Pracownia Tekstów „17 Piętro” jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.