Zakres usług – pisanie prac licencjackich, magisterskich, zaliczeniowych (wzorce opracowań naukowych)

Firma Pracownia Tekstów „17 Piętro” zajmuje się realizowaniem zamówień, obejmujących: przygotowanie różnych tekstów, opracowywanie materiałów tekstowych i pisanie prac - opracowań naukowych (wzorcowa praca magisterska, praca licencjacka i praca zaliczeniowa). Przygotowywane przez nas teksty wyróżniają się: oryginalnością, ciekawym ujęciem prezentowanej tematyki, bogatym zakresem wykorzystanej literatury, kreatywnym podejściem do tematu, a także wysokim poziomem merytorycznym i językowym. Nasza oferta obejmuje następujący zakres usług:

Pisanie prac - (wzorce opracowań naukowych): prace zaliczeniowe, prace licencjackie, prace magisterskie, prace dyplomowe):

 • prace zaliczeniowe np. eseje, referaty, recenzje,
 • prace licencjackie zarówno teoretyczne, jak i teoretyczno – badawcze,
 • prace magisterskie zarówno teoretyczne jak i teoretyczno – badawcze
 • prace dyplomowe, a więc projekty na studia podyplomowe, których treść i konstrukcja zależna jest od kierunku studiów.

Dopisanie brakujących elementów pracy tak jak wstęp i/lub zakończenie pracy licencjackiej i/lub magisterskiej:

 • wstęp do pracy licencjackiej i/lub magisterskiej (zazwyczaj o objętości od 2- 3 str.) zawiera: ogólne przedstawienie opisywanej tematyki, wskazanie motywu wyboru tematu, cel i zakres pracy, wykorzystane metody badawcze, zawartość poszczególnych rozdziałów, przegląd wykorzystanej literatury;
 • zakończenie pracy licencjackiej i/lub magisterskiej (zazwyczaj o objętości od 2- 3 str.) stanowi podsumowanie materiału zawartego w opracowaniu w formie stwierdzeń i wniosków.

Przygotowanie konspektu pracy licencjackiej i magisterskiej) oraz założeń projektu dyplomowego:

 • konspekt pracy licencjackiej i/lub magisterskiej (zwykle o objętości 3-5 stron) obejmuje: uzasadnienie wyboru tematu, założenia badawcze, wstępny spis treści, przykładową bibliografię (literaturę, piśmiennictwo);
 • plan pracy licencjackiej i/lub magisterskiej, dyplomowej obejmuje: wstępny spis treści, a także bibliografię (literaturę, piśmiennictwo);

Uzupełnienie i korekta napisanych prac (prace licencjackie, magisterskie, zaliczeniowe, dyplomowe), a także innych materiałów i tekstów.

 • uzupełnienie napisanych prac (prace zaliczeniowe, prace licencjackie, prace magisterskie, prace dyplomowe) dopisanie materiału zgodnie z przekazanymi wytycznymi i uwagami,
 • korekta: ortograficzna, stylistyczna, językowa, edytorska,
 • korekta prac w oparciu o wykonany raport antyplagiatowy,

 Przygotowanie narzędzi badawczych

 • kwestionariusz ankiety (obejmujący metryczkę, pytania właściwe),
 • kwestionariusz wywiadu
 • arkusz obserwacji,

 Opracowanie wyników badań jakościowych i ilościowych:  

 • opracowanie wyników badań na podstawie podesłanych przez klienta materiałów,
 • przesłanie wzorcowego opracowania wyników badań w formie wykresów, opisów i wniosków;
 • przygotowanie i opisanie przykładowego case study

Przygotowanie prezentacji:

 • prezentacja multimedialna
 • prezentacja multimedialna + tekst
 • prezentacja na podstawie podesłanego tekstu

 Pozostałe usługi:

 • przygotowanie konspektów lekcji,
 • opracowanie pytań egzaminacyjnych stanowiących pomoc w nauce do egzaminów,
 • stworzenie skryptu na podstawie podręczników,
 • przepisywanie i redagowanie tekstów (także w języku rosyjskim),

Realizacja zamówienia przebiega w następujących po sobie etapach:

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Z uwagi na rozległą wiedzę, bogate doświadczenie w zakresie tworzenia tekstów, materiałów i wzorców opracowań naukowych (prace zaliczeniowe, prace licencjackie, prace magisterskie, prace dyplomowe), a także swobodny dostęp do najnowszej, zróżnicowanej literatury jesteśmy w stanie realizować zamówienia z następujących dziedzin:  

 • Administracja: historia administracji, administracja samorządowa, samorząd terytorialny, administracja rządowa
 • Bankowość
 • BHP
 • Biologia
 • Budownictwo i architektura
 • Dietetyka
 • Dziennikarstwo, media, PR
 • Dyplomacja
 • Ekonomia
 • Etyka
 • Europeistyka (Unia Europejska)
 • Filologia rosyjska
 • Fizjoterapia
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Kosmetologia i kosmetyka
 • Kryminologia
 • Logistyka i transport
 • Logopedia
 • Marketing i reklama
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Nauka o bezpieczeństwie (securitologia): bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe, cyberbezpieczeństwo,
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika: wczesnej edukacji ; edukacja dorosłych i zarządzanie karierą, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, resocjalizacja, promocja zdrowia, terapia pedagogiczna z arteterapią, wychowanie przedszkolne, zarządzanie oświatą, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Pielęgniarstwo
 • Politologia
 • Praca socjalna
 • Prawo (między innymi: karne i wykroczeń, cywilne, administracyjne, konstytucyjne, międzynarodowe, pracy, spadkowe, rodzinne i opiekuńcze)
 • Psychologia
 • Resocjalizacja
 • Rosjoznawstwo
 • Socjologia
 • Sport
 • Stosunki międzynarodowe
 • Technologia żywienia (nauki o żywieniu)
 • Turystyka i hotelarstwo
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zdrowie publiczne

W sytuacji, kiedy nie udało się Państwu znaleźć interesującej dziedziny, zachęcamy do kierowania zapytań drogą telefoniczną i mailową. Po zapoznaniu się z wytycznymi i zakresem zamówienia uczciwie odpowiemy, czy podejmiemy się jego realizacji.

Nie zwlekaj z decyzją i już dziś pozwól nam zmierzyć się z Twoim wyzwaniem!